Úvod
  Školní družina
  Dokumentace
  Školní rok
  Aktuálně
  Jídelníček
  Galerie
  Kontakty
 
Aktuálně


VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE ŘEDITELKOU ŠKOLY

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Vyhláškou č. 16/2005 Sb. § 2 odst. (5) o organizaci školního roku volný den v termínu:

pondělí 27. 9. 2021Doporučení MŠMT k hygienickým pravidlům ve školním roce:

- U vstupu do školy budou k dispozici dezinfekce.
- Žáci si po příchodu do třídy umyjí ruce mýdlem a teplou vodou.
- Pravidelné větrání učeben.
- Ve společných prostorách s rouškou, ve třídě bez roušky.
- Vstup do školy je povolen pouze žákům a pracovníkům školy, třetím osobám není vstup do školy povolen.
- Testování:
- 1. ročník – 2. 6. a 9. 9.
- 2 . až 5. ročník 1., 6. a 9. 9.
- Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v mimořádném opatření k preventivnímu testování). Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Na základě výsledků veřejné zakázky byly pro testování v uvedených termínech vybrány antigenní testy zn. GENRUI.
- Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).
- V případě, že s testováním či nošením chirurgických roušek svého dítěte nesouhlasíte, informujte o tom prosím neprodleně třídní učitelku a společně se domluvte na postupu předávání informací v průběhu prezenční části výuky.
- Pro úplnost uvádíme, že škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu podpory (např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, využití individuální konzultace).


1. 9. 2021
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Slavnostní zahájení nového školního roku se koná ve středu 1. září v 8 hodin v Děhylově.
Následně proběhne informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku.
Předpokládaný konec pro žáky ostatních ročníků je ihned po pasování prvňáčků cca v 8,30 hodin.
Obědy je nutno nahlásit hned ve čtvrtek!


Informace ohledně testování

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zájemci o individuální vzdělávání podle ustanovení § 41, § 49 a § 165odst. 2, písm. k) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z území České republiky a Slovenské republiky, mohou kontaktovat vedení školy na mailu zs.dehylov@centrum.cz
Budou vám tak zaslány veškeré náležitosti, které je nutno přiložit k žádosti a zároveň odpovíme na vaše dotazy.Oznámení rodičům
Školní jídelna při ZŠ Hlučín, Hornická 7 oznamuje rodičům, že se od 1. 9. 2019 mění výše stravného ve školní jídelně. Stravné se zvyšuje o 2,- Kč/oběd a týká se základních i středních škol.

Z důvodu navýšení ceny potravin a energií se zvyšuje cena obědů dle následujících kategorií:

Žáci základní školy
7 – 10 let 29,- Kč 640,- Kč
11 – 14 let 31,- Kč 680,- Kč
15 – více 32,- Kč 700,- Kč
Bezlepková dieta
7 – 10 let 33,- Kč 730,- Kč
11 – 14 let 35,- Kč 770,- Kč
15 – více 36,- Kč 790,- Kč
Prosíme všechny rodiče, aby si zvýšili trvalé příkazy ve svých bankách.
Trvalé příkazy zasílejte na číslo účtu ŠJ: 35-1850404399/0800.
Veškeré informace Vám budou poskytnuty na tel. školní jídelny 595041044, 725061415
e-mail: jidelna.zshornicka@seznam.cz 

 

A