Úvod
  Školní družina
  Dokumentace
  Školní rok
  Aktuálně
  Jídelníček
  Galerie
  Kontakty
 
Aktuálně

25. 5 2020
Vstup do budovy

DĚHYLOV
7,15 hod 2. ročník - Mgr. Pospíšilová
7,30 hod 1. ročník - Mgr. Vlčková
7,50 hod 4. ročník - Mgr. Dostálová (pondělí, pátek), P. Stonišová (úterý, čtvrtek), Mgr. Kovaříková (středa)
DOBROSLAVICE
7,20 hod 3. ročník - Mgr. Jurečková (přední vchod)
7,20 hod 4. ročník - Mgr. Plurová (zadní vchod)
Nezapomeňte roušky a Čestné prohlášení! Bez toho nemůže být žák vpuštěn do školy.

5. května 2020
INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI

Vážení rodiče,
od 25. května 2020 je žákům 1. stupně ZŠ opět umožněna účast na vzdělávacích aktivitách ve škole. Je proto nutné seznámit se s provozními a hygienickými opatřeními a organizaci vzdělávání. Jste následně povinni vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020.
Čestné prohlášení a seznámení (viz formulář) odevzdá žák třídnímu učiteli s nástupem do školy.


Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je dle určeného časového harmonogramu, pak odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
1. ročník – Mgr. Vlčková – 7,30 hodin (Děhylov)
2. ročník – Mgr. Pospíšilová – 7,15 hodin (Děhylov)
3. – 5. ročník – Mgr. Jurečková, Mgr. Plurová – 7,20 hodin
(každá skupina u jiného vstupu do budovy Dobroslavice)

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin, jsou vymezeny prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

V budově školy
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.
Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.

Ve třídě
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně
• Dopolední část bude probíhat každý den 4 vyučovací hodiny, žáci budou začínat a končit v různých časech, aby se skupiny nepotkávaly. Autobusem žáci dojíždí bez dohledu pedag. pracovníka!
• 1. ročník – Vyzvednutí v době od 11,45 hod. – 12,00 hod. Nebo odjezd 12,17 hod. autobusem nebo vyzvednutí v průběhu odpoledního bloku.
• 2. ročník – Vyzvednutí v době od 11,30 hod. – 11,45 hod. Nebo odjezd 12,17 hod. autobusem nebo vyzvednutí v průběhu odpoledního bloku.
• 3., 4., 5. ročník – Opuštění budovy školy v 11,30 hod. Odjezd autobusu směr Děhylov 11,41 hod.
• Školní výdejna stravy nebude v provozu, žáci 1. a 2. ročníku, kteří budou zůstávat
na odpolední část, si mohou přinést vlastní stravu.
• Dohled nad žáky 1. a 2. ročníku je zajištěn až do 16,00 hodin. Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.
• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
• Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky. Žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
• Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
• Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.


10. 3. 2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE K UZAVŘENÍ ŠKOL

Ministr zdravotnictví s účinností ode dne 11. března 2020 do odvolání uzavřel provoz základních škol, z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.
Celé znění Mimořádného opatření naleznete na www.mzcr.cz
Po celou dobu bude uzavřena taktéž výdejna stravy na obou budovách(obědy jsou odhlášeny) a školní družina.
Mgr. Simona Kovaříková, ředitelkaOznámení rodičům
Školní jídelna při ZŠ Hlučín, Hornická 7 oznamuje rodičům, že se od 1. 9. 2019 mění výše stravného ve školní jídelně. Stravné se zvyšuje o 2,- Kč/oběd a týká se základních i středních škol.

Z důvodu navýšení ceny potravin a energií se zvyšuje cena obědů dle následujících kategorií:

Žáci základní školy
7 – 10 let 29,- Kč 640,- Kč
11 – 14 let 31,- Kč 680,- Kč
15 – více 32,- Kč 700,- Kč
Bezlepková dieta
7 – 10 let 33,- Kč 730,- Kč
11 – 14 let 35,- Kč 770,- Kč
15 – více 36,- Kč 790,- Kč
Prosíme všechny rodiče, aby si zvýšili trvalé příkazy ve svých bankách.
Trvalé příkazy zasílejte na číslo účtu ŠJ: 35-1850404399/0800.
Veškeré informace Vám budou poskytnuty na tel. školní jídelny 595041044, 725061415
e-mail: jidelna.zshornicka@seznam.cz 

 

A