Úvod
  Školní družina
  Dokumentace
  Školní rok
  Aktuálně
  Jídelníček
  Galerie
  Kontakty
 
Aktuálně

26. 4. 2021
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace, se sídlem Porubská 66, Děhylov, PSČ 747 94, IČO: 70994544 rozhodla podle ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

Uchazeči zveřejněni pod přiděleným registračním číslem se přijímají k základnímu vzdělávání na naší základní škole.
Povinnou školní docházku zahájí ve školním roce 2021/2022.

Registrační číslo
1-20212022-ZŠ Děhylov
2-20212022-ZŠ Děhylov
3-20212022-ZŠ Děhylov
4-20212022-ZŠ Děhylov
5-20212022-ZŠ Děhylov
6-20212022-ZŠ Děhylov
7-20212022-ZŠ Děhylov
8-20212022-ZŠ Děhylov
9-20212022-ZŠ Děhylov
10-20212022-ZŠ Děhylov
11-20212022-ZŠ Děhylov
12-20212022-ZŠ Děhylov
16-20212022-ZŠ Děhylov
7-20202021-ZŠ Děhylov
3-20202021-ZŠ Děhylov
1-20202021-ZŠ Děhylov

Mgr. Simona Kovaříková, ředitelkaInformace ohledně testování

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zájemci o individuální vzdělávání podle ustanovení § 41, § 49 a § 165odst. 2, písm. k) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z území České republiky a Slovenské republiky, mohou kontaktovat vedení školy na mailu zs.dehylov@centrum.cz
Budou vám tak zaslány veškeré náležitosti, které je nutno přiložit k žádosti a zároveň odpovíme na vaše dotazy.


Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Pokud se situace bude opakovat jako vloni, bude škola postupovat tímto způsobem: dle vydaného opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.
Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) na 16. dubna 2021 od 12,00 – 16,00 hodin
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: 7i2mha8
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: zs.dehylov@centrum.cz
3. poštou: Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace, Porubská 66, 747 94 Děhylov
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy: objednávky termínu na tel. 595057037
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce naleznete ve složce Dokumentace na webových stránkách školy.
Prosíme doložit prostou kopii rodného listu. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
PROSÍM SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY, KTERÉ BUDOU UVEŘEJNĚNY ZDE!

16. 10. 2020
VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Do školské rady byly s účinností od 16. 10. 2020 zvoleny:
Zástupci rodičů:
Ing. Kateřina Karásková, Ph.D. a MUDr. Radana Osmančíková
Zástupci pedagogů:
Mgr. Lenka Pospíšilová - předsedkyně školské rady
Mgr. Kateřina Vlčková


Rozloučení s 5. ročníkem

http://www.hlucinsko.tv/2020-07-01-dobroslavice-rozlouceni-se-skolaky-z-dehylova-a-dobroslavic.htmlOznámení rodičům
Školní jídelna při ZŠ Hlučín, Hornická 7 oznamuje rodičům, že se od 1. 9. 2019 mění výše stravného ve školní jídelně. Stravné se zvyšuje o 2,- Kč/oběd a týká se základních i středních škol.

Z důvodu navýšení ceny potravin a energií se zvyšuje cena obědů dle následujících kategorií:

Žáci základní školy
7 – 10 let 29,- Kč 640,- Kč
11 – 14 let 31,- Kč 680,- Kč
15 – více 32,- Kč 700,- Kč
Bezlepková dieta
7 – 10 let 33,- Kč 730,- Kč
11 – 14 let 35,- Kč 770,- Kč
15 – více 36,- Kč 790,- Kč
Prosíme všechny rodiče, aby si zvýšili trvalé příkazy ve svých bankách.
Trvalé příkazy zasílejte na číslo účtu ŠJ: 35-1850404399/0800.
Veškeré informace Vám budou poskytnuty na tel. školní jídelny 595041044, 725061415
e-mail: jidelna.zshornicka@seznam.cz 

 

A